Compareixença a la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació (CAEUEC) per presentar la campanya UNPA

El proper divendres 21 de març presentarem la campanya per una assemblea parlamentària per Nacions Unides a la comissió d’Acció Exterior del Parlament de Catalunya.

Josep Xercavins com a president de l’associació projecte per un Governament Democràtic Mundial (apGDM) i Joan Marc Simon com a coordinador de la campanya UNPA a l’estat presentaran la proposta als diputats.

L’objectiu és informar a la comissió de l’existència d’aquesta campanya i convidar al Parlament de Catalunya a donar-hi suport. A aquest efecte es demanarà a la Comissió que impulsi l’aprovació d’una resolució en el plenari que demani al govern de Catalunya que doni suport a la campanya.

La proposta de resolució és la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
De suport a la creació d’una Assemblea Parlamentaria a les Nacions Unides (NNUU)

AL PARLAMENT DE CATALUNYA

 • Convençuts que els profunds canvis que estem vivint requereixen una millora en el model de Governança Global i que demana una revisió i modificació de l’estructura de les Nacions Unides,
 • Agraint el suport i les propostes del Sr Alfred de Zayas, expert independent nomenat pel consell de Drets Humans de Nacions Unides, a l’establiment d’una Assemblea Parlamentaria com a part essencial de la seva recomanació per a la reforma del sistema de NNUU,
 • Observant les resolucions del Parlament Europeu, aprobades el 8 de juny de 2011 i el 9 de juny de 2005, en que es recomana al Consell Europeu “que impulsi la creació d’una Assemblea Parlamentària dins del sistema de NNUU de cara a augmentar el caràcter democràtic, el rendiment de comptes i la transparència de la governança global i permetre una major participació de la ciutadania en les activitats de NNUU”;
 • Tenint en compte la crida a establir una assembla Parlamentària de NNUU feta pel ministre d’afers estrangers de Malta, Sr George Vella, durant la cimera de la Commonwealth celebrada a Sri Lanka el novembre de 2013, que constitueix el primer anunci oficial d’un govern en un forum internacional,
 • Observant que les NNUU, las organitzacions del sistema de NNUU, el Fons Monetari Internacional, la Organizació Mundial del Comerç i el Grup del Banc Mundial no estipulen la participació oficial i adecuada de representants electes de les branques legislatives dels estats membres de les NNUU;
 • Considerant que els representants electes compten amb un vincle democràtic directe amb els votants de la seva circunscripció i per tant estan dotats d’una legitimitat democràtica extraordinaria;
 • Observant que una Assemblea Parlamentaria podría contribuir a la consolidació de la supervisió democràtica de les institucions financeres internacionals i les seves polítiques;
 • Recordant que una Assemblea Parlamentària dotada principalment de funcions consultives podría establir-se mitjançant el vot majoritari de l’ Assemblea General de NNUU de conformitat amb l’artícle 22 de la Carta de  NNUU;
 • Considerant que els poders i funcions de l’assemblea podríen consolidar-se amb el temps i que els estatuts permeten als estats membres participants elegir de forma directa als delegats que així ho desitgin;
 • Reconeixent que la distribució de seients a l’Assemblea necessita una revisió meticulosa amb l’objectiu d’assegurar una representació eficaç i prevenir qualsevol disfunció que pugui amenaçar la seva legitimitat;
 • Enfatitzant el suport ja demostrat per part del Parlament Europeu, l’Assamblea Parlamentaria del Consell d’Europa, el Parlament Panafricà i el Parlament Llatino-Americà de cara a demanarla creació d’una Assemblea Parlamentaria de NNUU;
 • Observant que l’Assemblea Parlamentaria de NNUU no repetiría ni substituiria en cap cas les importants activitats desenvolupades per la Unió Interparlamentària (que és una associació de parlaments nacionals);

El Parlament de Catalunya dona suport a la creació d’una Assemblea Parlamentària de NNUU i
Demana al govern de Catalunya

–          que doni suport a la petició de creació d’una Assemblea Parlamentaria de NNUU;
–          que impulsi la idea dins del marc estatal i europeu;
–          que promogui el projecte en l’activitat internacional del govern

This entry was posted in Actes and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.